Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN  EXELLIOR (Public) B.V.

Inschrijvingen voor open trainingen: De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geboekt. In verband met de effectiviteit bestaan de groepen uit maximaal 10 personen. Inschrijvingen voor open trainingen kunnen per e-mail , telefonisch en/of schriftelijk geschieden. Na een aanmelding bevestigt Exellior b.v. binnen 7 dagen deze schriftelijk aan de opdrachtgever. Reserveringen voor deelname aan open trainingen blijven geldig tot 8 dagen na de aanmelding.

 

Inschrijvingen voor interne (in-company) trainingen:

Planning van trainingsdagen geschiedt in nauw overleg met de opdrachtgever, die binnen 8 dagen na ontvangst van de voorgestelde data deze schriftelijk accordeert. De opdrachtgever levert de namen van de deelnemers minimaal 5 weken voor aanvang van de betreffende training schriftelijk aan.

 

Uitnodigingen aan de deelnemers:

Uitnodigingen aan de deelnemers worden, voor zover mogelijk, 4 weken voor aanvang van een training verzonden naar de opdrachtgever. De opdrachtgever overhandigt de uitnodigingen uiterlijk 2 weken voor de eerste trainingsdag aan de deelnemers.

 

Trainingstijden:

De trainingsdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Facturering en betaling:

Het factuurbedrag wordt verhoogd met de verschuldigde B.T.W. Het totale factuurbedrag dient een week voor aanvang van de training voldaan te zijn. In alle gevallen gelden uitdrukkelijk de betalingscondities van Exellior b.v. Indien het honorarium niet voldaan is binnen de overeengestemde termijn houdt Exellior zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Wijzigingen:

Exellior b.v. streeft ernaar geplande trainingen op de gestelde data uit te voeren. Exellior b.v. behoudt zich het recht voor een geplande open training te annuleren of te verzetten als er minder dan 7 deelnemers ingeschreven zijn. In dit geval wordt de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training geïnformeerd.

Exellior b.v. behoudt zich het recht voor deelnemers de toegang tot de training te ontzeggen indien zij de eerste trainingsdag of één of meerdere trainingsdagen hebben gemist of bij gebrek aan voorbereiding.

 

Bescherming van rechten:

Exellior b.v. behoudt zich alle rechten voor van intellectuele eigendommen met betrekking tot de door Exellior b.v. verschafte leermiddelen. Deelnemers en opdrachtgever zijn niet gerechtigd trainingsmateriaal commercieel te exploiteren.

 

Annulering training:

Annulering is mogelijk bij ontevredenheid over de training en na kennisgeving daarvan, waarbij er minimaal één gesprek moet plaatsvinden om Exellior de kans te geven zich te verbeteren. De evaluaties van de deelnemers moeten de ontevredenheid ondersteunen door slechte beoordelingen.

 

Kosten van annulering voor deelname aan open trainingen:

  • Binnen 6 weken voor aanvang van de eerste dag: 50% van het honorarium
  • Niet verschijnen: 100% van het honorarium

 

Kosten van beëindigen voor deelname aan open trainingen:

  • Voortijdig beëindigen van de training: 100% van het honorarium

 

Kosten van verzetten van deelname aan open trainingen:

  • Deelname verzetten naar een latere c.q. andere training is kosteloos tot 6 weken voor aanvang van de training. Binnen 6 weken voor aanvang van de training wordt 30% van het honorarium in rekening gebracht.

 

Kosten van vervangen van deelnemer aan open trainingen:

  • Vervanging van een deelnemer door een andere deelnemer met een soortgelijke functie na overleg met Exellior bv is kosteloos en kan tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de training. Vervanging van deelnemers tijdens de looptijd van de training is niet mogelijk.

 

Kosten van annulering van interne trainingen:

  • Binnen 6 weken voor aanvang van de eerste dag of kick off: 50% van het honorarium. Binnen 4 weken 75% en binnen 2 weken 100%.

 

Beëindigen van interne trainingen gedurende het traject:

  • Alle trainingsdagen die vallen binnen zes weken na opzegdatum worden in rekening gebracht. Voor alle trainingsdagen die vallen in de periode van 6 weken na opzegging tot einde trainingsopdracht wordt 30% in rekening gebracht.

 

Kosten van verzetten van trainingsdagen van interne trainingen na aanvang van de training:

  • Nadat de overeengekomen trainingsdata zijn bevestigd door de klant, wordt er voor wijzigingen in data altijd 30% van het te wijzigen dagtarief in rekening gebracht. Bij het verzetten van trainingsdagen binnen 1 maand wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht.

 

Kosten van vervangen van deelnemer aan interne trainingen:

  • Vervanging van een deelnemer door een andere deelnemer met een soortgelijke functie na overleg met Exellior bv is kosteloos en kan tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de training. Vervanging van deelnemers tijdens de looptijd van de training is niet mogelijk.

 

De deelnemers(consument) heeft na inschrijving een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Dit geldt ook als de werkgever of het bedrijf deze betaald. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Exellior aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Exellior worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Exellior zijn verstrekt, heeft Exellior het recht om geplande trainingsdagen te verzetten. Hierbij gelden bovengenoemde annuleringsregelingen.

 

Aansprakelijkheid

Exellior bv. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, zowel persoonlijk als materieel, ontstaan in verband met een training of coaching activiteiten.

 

Klachtenprocedure

Uw klacht wordt binnen 24 uur vertrouwelijk in behandeling genomen en aan u bevestigd. Uw klacht wordt afgehandeld in uiterlijk twee weken. Wanneer er langere tijd nodig is voor o.a. onderzoek wordt u hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en zal u geïnformeerd worden over de verwachte datum van afhandeling. Bij een geschil zal Accountantskantoor Kostense & Partners te Almkerk een oordeel uitspreken. Dit oordeel is bindend voor Exellior, eventuele consequenties worden per direct afgehandeld.  Uw klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de trainingdeelnemers worden door ons uitsluitend en alleen gebruikt voor het informeren van de deelnemers over de te volgen training. Deze gegevens worden door onze medewerkers vertrouwelijk behandeld, dit volgens de AVG wetgeving.